รถรับจ้าง กับการขนส่งสินค้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

รถรับจ้าง กับการขนของที่มีประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อระบบโลจิสติกส์ของไทยอย่างไร

รถรับจ้าง กับบริการขนส่งสินค้า คือการเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วย รถขนส่งสินค้า ซึ่งการขนส่งแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้คือ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ซึ่งเราสามารถพิจารณาการขนส่งได้จากหลายมุมมอง โดยคร่าวๆ แล้ว เราจะพิจารณาในสามมุมคือ มุมของโครงสร้างพื้นฐาน, ยานพาหนะ, และการดำเนินการโครงสร้างพื้นฐาน  ซึ่งจะพิจารณาจากโครงข่ายการขนส่งที่ใช้ เช่น ทางถนน ทางรถไฟ เส้นทางการบิน ทางแม่น้ำลำคลอง หรือ ทางท่อส่ง รวมไปถึงสถานีการขนส่ง เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ ท่ารถ และ ท่าเรือ ในขณะที่ ยานพาหนะในการขนส่ง คือวัตถุหรืออุปกรณ์ขับเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปบนโครงข่ายนั้น เช่น รถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน เรือ ส่วนการดำเนินการนั้นจะสนใจเกี่ยวกับการควบคุมระบบ เช่น ระบบจราจร ระบบควบคุมการบิน และนโยบาย เช่นวิธีการจัดการเงินของระบบ เช่นการเก็บค่าผ่านทาง หรือการเก็บภาษีน้ำมัน เป็นต้น

รถรับจ้าง ขนของ รถขนส่งสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ
รถรับจ้าง ที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นจึงจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

ซึ่งทุกวันนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้ ว่าพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เกือบจะทุกคน ซึ่งแหล่งพลังงานหลักของโลกในปัจจุบันนี้คือ “พลังงานน้ำมัน” และนับวันจะมีแนวโน้มการใช้ที่สูงขึ้นทุกวันทั่วโลกเพราะแทบทุกกิจกรรมล้วนต้องการใช้พลังงานทั้งสิ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ส่วนประเทศไทยเองก็มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีน้ำมันเชื้อเพลิงใช้กันอย่างพอเพียง แนวทางในการพัฒนาแผนพลังงานของประเทศ จึงต้องคำนึงถึงการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ซึ่งปัญหาด้านการจัดการการขนส่งสินค้าก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาด้านพลังงาน สำหรับองค์กรที่มีกิจกรรมการขนส่งเป็นกิจกรรมหลักขององค์กรหรือธุรกิจใดๆก็ตาม หากมีสำหรับยานพาหนะที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ต้องใช้พลังงานเชื้อเพลิงจำนวนมากโดยสูญเปล่า และรวมถึงปัญหาการการจัดเส้นทางจัดเส้นทางสำหรับยานพาหนะซึ่งเป็นปัญหาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์อีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีการศึกษามายาวนานและมีการค้นคว้าอย่างแพร่หลายและมีการพัฒนาจนมีความหลากหลายมากขึ้นตามไปด้วย ถึงแม้จะมีการศึกษามาอย่างยาวนานก็ตามที แต่ทว่ายังไม่มีวิธีการใดที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์แบบเนื่องจากความยากในการหาคำตอบ เพราะกระบวนการการขนส่งโดยทั่วไปจะมุ่งเน้นในส่วนของการจัดการให้ส่งสินค้าถึงลูกค้าให้ได้เร็วที่สุดตามตารางเวลาที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งอาจจะทำให้ละเลยในการวางแผนจัดลำดับเส้นทางการส่งสินค้าจากคลังสินค้ากลางไปยังผู้บริโภค ซึ่งการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้ากลางมีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้ง เช่น จำนวนของสินค้าที่ต้องส่งให้กับลูกค้าแต่ละราย ปริมาตรสินค้าแต่ละชิ้น ความจุของรถที่จะสามารถบรรจุสินค้าได้ รวมถึงการจัดลำดับการส่งสินค้าให้ลูกค้าแต่ละราย ว่าควรจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้ารายใดเป็นลำดับแรก และ รายใดเป็นลำดับต่อๆ ไป เพื่อให้การขนส่งในแต่ละครั้งมีความคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งการแก้ปัญหาด้านการจัดการการขนส่งก็มีอยู่หลายวิธี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็ยังขึ้นกับเงื่อนไขของธุรกิจ และ ประเภทของสินค้าที่ใช้ในการจัดเส้นทางการเดิน รถรับจ้าง อีกด้วย ผู้ประกอบการจึงควรสนใจที่จะทำการศึกษารูปแบบการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าด้วยวิธีต่างๆ และทำการปรับปรุงวิธีการดังกล่าว ให้ได้ผลลัพธ์ในการจัดเส้นทางที่มีการใช้รถขนส่งอย่างคุ้มค่ามากที่สุด และเพื่อให้ได้ต้นทุนในการขนส่งน้อยที่สุดซึ่งจะหมายถึงราคาค่าขนส่งที่ลดลงด้วย

ดังนั้นการขนส่งด้วย รถรับจ้าง ที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นจึงจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้