รถรับจ้างขนของ และข้อดีของการใช้บริการ

รถรับจ้างขนของ และข้อดีของการใช้บริการในการขนส่งสินค้าของลูกค้า

รถรับจ้างขนของ มีข้อดีอย่างไร? การขนส่งด้วยรถรับจ้างขนของเหมาะ กับสินค้าของเราหรือไม่? ลูกค้าหลายท่านกำลังอาจกำลังเลือกวิธีการขนส่งสินค้าและผู้ให้บริการ ในการขนส่งสินค้าแบบต่างๆ แต่วิธีการขนส่งที่ได้รับความนิยมและเหมาะสมที่สุดในประเทศของเราคงต้องยก ให้วิธีการขนส่งสินค้าทางถนนโดย รถขนส่งสินค้า ซึ่งมีจุดเด่นดังนี้

รถรับจ้างขนของ ขนส่งสินค้าเกษตร
รถรับจ้างขนของ ขนส่งสินค้าเกษตร

เครือข่ายการขนส่งสินค้าครอบคลุมทั่วประเทศ : เนื่องจากรัฐบาลลงทุนสร้างถนนเชื่อมโยงภูมิภาค จังหวัดอำเภอและหมู่บ้าน ถนนที่เชื่อมโยงกันนี้ ทำให้รถขนส่งสินค้าหรือรถยนต์สามารถเข้าถึงได้ทุกแห่งทุกพื้นที่ ขณะที่รูปแบบการขนส่งสินค้าแบบอื่น มีเครือข่ายที่ค่อนข้างจำกัด จึงให้บริการจำกัดอยู่บางพื้นที่เท่านั้น

การแข่งขันสูง : เนื่องจากนโยบายในประเทศไทย สามารถให้มีรถขนส่งสินค้าส่วนบุคคลได้ ทำให้ตลาดรถรับจ้างขนของภายในประเทศ มีการแข่งขันค่อนข้างสูง

ความเสียหายน้อย : การขนส่งสินค้าด้วยรถขนส่งสินค้าหรือรถยนต์มีความรวดเร็วว่องไว กว่าการบริการการขนส่งสินค้าประเภทอื่นๆ  ทำให้สินค้าอยู่บนรถบรรทุกมีระยะเวลาสั้น ประกอบกับถนนภายในประเทศได้มาตรฐาน และยานพาหนะรุ่นใหม่ๆมีระบบกันสะเทือนที่ดี จึงลดความเสียหายสินค้า ผู้รับสินค้าได้รับสินค้าในสภาพสมบูรณ์ ซึ่งช่วยลดสินค้าคงคลังได้

บรรทุก สินค้าปริมาณไม่มากเกินไป : รถบรรทุกขนส่งสินค้าได้ปริมาณที่จำกัดหรือค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการขนส่งสินค้าแบบอื่นๆ ทำให้ใช้เวลารวดเร็วในการรวบรวมและส่งมอบสินค้า รวมทั้งการขนถ่ายใช้เวลารวดเร็ว สินค้าจึงถึงผู้รับเร็ว ลดปริมาณสินค้าคงคลังของลูกค้า และเพิ่มระดับการบริการ และความประทับใจของลูกค้าได้

สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี : เนื่องจากมีผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกมีจำนวนมากในประเทศไทย และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งทำให้ทำให้สามารถดูแลลูกค้าแต่ละรายได้อย่างดี และยังคงให้บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทำให้การขนส่งสินค้าสมบูรณ์แบบ : การให้บริการขนส่งรูปแบบอื่นๆ ไม่สามารถให้บริการสมบูรณ์แบบได้ เช่น รถไฟให้บริการขนส่งแบบสถานีถึงสถานี หรือเรือให้บริการขนส่งแบบจากท่าเรือถึงท่าเรือ แต่ก็ไม่สามารถส่งถึงมือผู้บริโภคได้โดยตรง ต้องทำการใช้รถขนส่งสินค้า เป็นตัวเชื่อมต่อกับรูปแบบการขนส่งแบบอื่นๆ เพื่อทำให้การขนส่งสินค้าสมบูรณ์ จึงกล่าวได้ว่า รถขนส่งสินค้าเป็นตัวประสานงานสากล ของระบบการขนส่งประเภทอื่นๆ อีกด้วย

มีการบริการที่รวดเร็ว :เพราะว่าบริการรถขนส่งสินค้าและ รถรับจ้างขนของ ขนาดต่างๆจัดเป็นการบริการรับจ้างขนของที่มีรวดเร็ว ซึ่งความรวดเร็วอยู่ที่ยานพาหนะที่สามารถเดินทางด้วยความเร็วสูง รถบรรทุกขนส่งสินค้าได้ในปริมาณไม่มากเกินไป จึงทำให้ใช้เวลาน้อยในการรวบรวมสินค้าหรือการขนสินค้าให้เต็มคันรถ รวมทั้งการขนถ่ายสินค้าขึ้นรถและออกจากรถใช้เวลาน้อย ความรวดเร็วการขนส่งสินค้า ช่วยลดเวลาสั่งซื้อ ทำให้ลดสินค้าคงคลังหรือการสต๊อกสินค้าจำนวนมาก และลดความสูญเสียที่ เกิดจากวัสดุเสื่อมสภาพรวมถึงสินค้าหมดอายุอีกด้วย

เป็นบริการขนส่งสินค้าจากต้นทางถึงปลายทางในครั้งเดียว : บริการรับจ้างขนของ แบบจากที่หมายถึงที่หมาย หมายถึง การใช้รถขนส่งสินค้าคันเดียวกัน สามารถบรรทุกสินค้าจากต้นทางไปถึงปลายทางโดยสินค้าไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายยาน พาหนะเหมือนการขนส่งสินค้า ด้วยวิธีอื่นไม่สามารถทำได้